Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Dorobek naukowy pracowników

W związku z Zarządzeniem nr 6/21 z dnia 18 stycznia 2021 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie dokumentowania i upowszechniania osiągnieć naukowych, wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki publikacji naukowych, których autorami są pracownicy i studenci Uczelni, celem ich zarejestrowania w Bazie Dorobku Naukowego Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Autor powinien przedłożyć wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w danym roku w terminie do 28 lutego następnego roku.

Ponadto zobowiązuje się autorów publikacji i monografii do zgłaszania informacji o swoich publikacjach i monografiach wraz z odpowiednimi dokumentami (Dokumenty do pobrania), które należy dostarczyć do pracownika Biblioteki prowadzącego sprawy bibliografii naukowej (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej - budynek A, sala 366) w formie wydruku komputerowego z własnoręcznym podpisem oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: biblioteka@collegiumwitelona.pl

Akty prawne:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu z dnia 21 grudnia 2021 r. - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych