Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Dokumenty do pobrania

W celu prawidłowego dokumentowania  i upowszechniania dorobku naukowego pracowników i studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa autorzy zobowiązani są do przekazywania do Biblioteki kompletu dokumentów, które można pobrać ze strony Biblioteki.

Dokumenty do pobrania:

a) Wskazówki dotyczące dokumentowania dorobku naukowego pracowników i studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa(zał. nr 1)
b) kwestionariusz artykułu naukowego (zał. nr 2)
c) kwestionariusz monografii / rozdziału w monografii / redakcji monografii (zał. nr 3)
d) oświadczenie o procentowym wkładzie pracy autorów w powstanie osiągnięcia    naukowego (zał. nr 4) )
e) oświadczenie o afiliacji - dotyczy publikacji lub monografii, w których autor nie podał swojej afiliacji lub podał podwójną afiliację (zał. nr 5)
f) wykaz osiągnięć naukowych uzyskanych w 20..... roku (zał. nr 6)

Artykuły naukowe, monografie (autorstwo monografi, redakcja monografii)  i rozdziały w monografiach naukowych należy przekazać do zbiorów Biblioteki w formie oryginału lub kopii (pełny tekst):

1.  Każdy artykuł naukowy umieszczony w Bazie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł publikacji,
 • nazwę czasopisma naukowego, numer ISSN lub eISSN,
 • rok wydania, tom, numery stron, DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego - jeżeli jest przypisany),
 • numer porządkowy czasopisma oraz liczbę punktów określoną w ostatnim wykazie czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym w roku kalendarzowym opublikowania artykułu naukowego,
 • w przypadku artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism przypisuje się im 5 punktów;
 • w przypadku publikacji wieloautorskiej - oświadczenie określające procentowy wkład autorów w powstanie artykułu naukowego.

2. Każda monografia naukowa, redakcja monografii naukowej lub rozdział w monografii naukowej      umieszczony w Bazie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł monografii / i tytuł rozdziału,
 • imię i nazwisko redaktora naukowego/redaktorów wieloautorskiej monografii naukowej,
 • język publikacji,
 • nazwę wydawcy i miejsce wydania,
 • rok wydania, numer ISBN lub ISMN albo identyfikator DOI, liczbę stron lub zakres stron,
 • objętość (w arkuszach wydawniczych),
 • numer porządkowy wydawnictwa oraz liczbę punktów określoną w ostatnim wykazie wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym w roku kalendarzowym opublikowania monografii,
 • w przypadku monografii naukowych opublikowanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw całkowita wartość punktowa wynosi: 20 punktów dla całej monografii, 5 punktów dla redakcji monografii, 5 punktów dla rozdziału w tej monografii,
 • w przypadku monografii lub rozdziałów w monografiach wieloautorskich - oświadczenie określające procentowy wkład autorów lub redaktorów w powstanie monografii naukowej.

3. Każde ww. osiągnięcie naukowe chronione prawami własności przemysłowej umieszczone w Bazie powinno zawierać:

 • świadectwo autorskie zawierające imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł i opis właściwy dla danego osiągnięcia,
 • rodzaj i rok uzyskania praw ochronnych, numer w rejestrze praw ochronnych w Urzędzie Patentowym,
 • dodatkowo - dokumentację dotyczącą przebiegu postępowania w tej sprawie przed Urzędem Patentowym,
 • liczbę punktów określoną w rozporządzeniu ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, obowiązującym w roku kalendarzowym uzyskania praw ochronnych,
 • w przypadku osiągnięcia wieloautorskiego - oświadczenie określające procentowy wkład autorów w jego powstanie.