Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Misja Biblioteki

 

Biblioteka Collegium Witelona Uczelnia Państwowa stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego, którego zadaniem jest gromadzenie oraz udostępnianie zasobów bibliotecznych
i informacyjnych, w tym niezbędnych do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
Archiwum Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest wewnętrznie wyodrębnioną komórką Biblioteki
o zadaniach archiwalno-informacyjnych.

 

Misją biblioteki jest zaspokajanie intelektualnych potrzeb pracowników i studentów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych.

Misję biblioteki dopełnia strategia pn.: Biblioteczna SODA. Podstawowym celem strategii  jest określenie kierunku rozwoju biblioteki uczelnianej, tak aby stała się nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym centrum akademickim, odpowiadającym na potrzeby środowiska, wyzwania cywilizacyjne, przyczyniającym się jednocześnie do rozwoju czytelnictwa oraz zapewniającym dostęp do szeroko rozumianej informacji, otwartym na zmieniające się potrzeby czytelników i użytkowników.

Strategia pn.: Biblioteczna SODA - Strategiczne Obszary Działania Ambitnego pozwala na wypracowanie mechanizmów (organizacyjnych, prawnych oraz finansowych) pozwalających na podnoszenie jakości usług oferowanych przez bibliotekę, przystosowanych do współczesnych tendencji rozwoju bibliotekarstwa.

Biblioteczna SODA - Strategiczne Obszary Działania Ambitnego:

 

  1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem nauczania w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
  2. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zbiorów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.
  3. Biblioteka bez barier - tworzenie biblioteki „dostępnej" dla osób niepełnosprawnościami.
  4. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim i lokalnym.
  5. Rozwój e-Biblioteki.
  6. Modernizacja infrastruktury informatycznej i oprogramowania.