Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Informacje o Archiwum

Archiwum Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zostało utworzone i zorganizowane w roku 2001 na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Archiwum posiada status wewnętrznie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Biblioteki o zadaniach archiwalnych i informacyjnych.

Do zakresu działania Archiwum należą w szczególności sprawy:

1) kształtowanie i nadzór nad narastającym zasobem Archiwum;
2) prowadzenie działalności archiwalnej obejmującej: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) współpraca z archiwami państwowymi i jednostkami o pokrewnym charakterze.

Podstawowym zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej w stosunku do wszelkiej dokumentacji powstającej w toku działalności Uczelni, dokumentacji wytwarzanej przez organizacje
i stowarzyszenia działające przy Uczelni oraz przez osoby fizyczne z nią związane (spuścizny).

Zasób Archiwum jest zasobem historycznym, w skład którego wchodzi dokumentacja trwale przechowywana w Archiwum ze względu na jej wartość historyczną jako materiały archiwalne oraz dokumentacja przechowywana w Archiwum krótkotrwale ze względu na jej wartość praktyczną, w tym dowodową, jako dokumentacja niearchiwalna.

Zarządzenie nr 119/20 Rektora z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/20 Rektora z dnia 7 grudnia 2020 r.  - Instrukcja kancelaryjna,
Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witeiona w Legnicy

Zarządzenie nr 23/21 Rektora z dnia 1 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zasobu Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Godziny pracy Archiwum

Poniedziałek

8:00-15:00

Wtorek

8:00-15:00

Środa

8:00-15:00

Czwarte

8:00-15:00

Piątek

8:00-15:00

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne