Harmonogram pracy Biblioteki w roku akademickim 2022/2023

Wyciąg z Regulaminu - Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

WYCIĄG Z REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

Rozdział IV

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

§ 33.

1. Prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mają studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni oraz nauczyciele akademiccy Uczelni.
2. Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności.
3. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych na potrzeby czytelników z wyłączeniem bibliotek lokalnych.
4. Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego.

§ 34.

Zasada wzajemności, o której mowa w § 32 ust. 2 i 3, dotyczy następujących bibliotek:
1) naukowych (krajowych),
2) publicznych wojewódzkich i miejskich,
3) pedagogicznych,
4) naczelnych organów władzy i administracji państwowej.

§ 35.

1. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy poszukiwane pozycje nie są dostępne w Bibliotece lub innych bibliotekach w Legnicy.
2. Zamówienie na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki czytelnik składa w Czytelni Naukowej Nr 3 lub Wypożyczalni, wypełniając dokładnie i czytelnie formularz zamówienia wraz z oświadczeniem o pokryciu kosztów sprowadzenia materiałów bibliotecznych. Formularz zamówienia wypożyczalni międzybibliotecznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
3. Materiały biblioteczne, sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego, udostępnia się wyłącznie w Czytelniach Naukowych przez okres dwóch tygodni, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu.

§ 36.

1. Sprowadzenie i zwrot materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej, wymagające odpłatności, jest realizowane na koszt czytelnika.
2. Wykonanie reprodukcji w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej, wymagające odpłatności, jest realizowane na koszt czytelnika.
3. Koszty nadesłanych przez biblioteki reprodukcji, zamiast oryginałów, również obciążają czytelnika, mimo że nie
były przez niego zamawiane.

§ 37.

W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej nie wypożycza się:
1) zbiorów specjalnych,
2) książek wydanych przed 1945 r.,
3) wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
4) dzieł rzadkich, dzieł trudnych do nabycia, dzieł z dużą liczbą tablic, map i rycin,
5) gazet i czasopism, natomiast przesyłane są odpłatnie odbitki ksero (odpłatnie) lub skany,
6) dzieł w złym stanie zachowania,
7) tytułów książek posiadanych w jednym egzemplarzu,
8) materiałów bibliotecznych z Czytelni.

§ 38.

Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.